Professionele zakelijke online winkel

Algemene Voorwaarden

Behorende bij overeenkomsten van Winner Choice LTD en Klanten

Algemeen.

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. In alle gevallen waarin in deze voorwaarden “schriftelijk” staat vermeld, wordt daaronder mede begrepen de via e-mail, fax of andere elektronische op analoge of digitale wijze verzonden berichten die de Klant respectievelijk Winner Choice LTD hebben bereikt. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en op alle overeenkomsten te sluiten tussen Winnerchoice LTD, gevestigd en kantoorhoudende te Almere(“Verkoper”) en een wederpartij (“Afnemer”) strekkende tot levering van producten (“Producten”) en diensten (“Diensten”) door Verkoper, alsmede op de aan die overeenkomst ten grondslag liggende rechtshandelingen.

1.2 Aanvullende en afwijkende voorwaarden zijn uitsluitend van kracht indien en voor zover dit uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.

2. Totstandkoming van de overeenkomst

2.1 Mondelinge aanbiedingen en toezeggingen verbinden verkoper slechts nadat en voor zover verkoper deze schriftelijk heeft bevestigd. Alle aanbiedingen van verkoper zijn vrijblijvend, in welke vorm ook gedaan, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders vermeld. Indien Afnemer langs elektronische weg een verklaring inhoudende een aanbod of aanvaarding aan Verkoper heeft doen toekomen, dan wordt de overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen indien Verkoper hetzij die verklaring van Afnemer langs elektronische weg heeft bevestigd, hetzij een aanvang heeft genomen met de uitlevering van de Producten en/of Diensten.

2.2 Orders die mondeling zijn geplaatst dienen, indien dat door Verkoper wordt verlangd, schriftelijk door Afnemer te worden bevestigd.

2.3 Toezending van aanbiedingen en/of documentatie door Verkoper verplicht ons niet tot acceptatie van een order.

2.4 Verkoper en Afnemer komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Verkoper gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs.

3. Prijzen

3.1 De Prijzen zijn gebaseerd op de soort en de omvang van de te leveren Producten en/of Diensten zoals op internet en offertes wordt vermeld. De prijzen zijn Ex Works (Incoterms 2000), exclusief BTW.

3.2 Verkoper heeft het recht de overeengekomen prijzen vóór de aflevering te wijzigen in geval van stijgingen van de prijzen van kostprijsfactoren zoals fluctuaties in wisselkoersen, grondstoffen, loonkosten, onjuist gecommuniceerde prijzen op de websites of in geval van overheidsmaatregelen wanneer deze stijgingen of maatregelen zich hebben voor gedaan na het moment van de totstandkoming van de overeenkomst maar vóór het moment van aflevering.

3.3 Alle prijzen zijn netto indien niet uitdrukkelijk anders schriftelijk is vermeld.

4. Levering

4.1 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen, zal levering plaatsvinden Ex Works Verkoper.

4.2 Afnemer is verplicht om de producten af te nemen op het moment waarop deze aan hem worden geleverd en, wanneer is overeengekomen dat verkoper tevens diensten verricht, om hiertoe aan verkoper alle mogelijkheden en medewerking te bieden.

4.3 Indien Afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, of met het anderszins verlenen van medewerking noodzakelijk voor de afname van Producten en/of Diensten, is Verkoper gerechtigd voor rekening en risico van Afnemer ter zake alle maatregelen (zoals opslag onder derden) te nemen, die Verkoper wenselijk voorkomen, onverminderd het recht van Verkoper de koopprijs of bedongen vergoeding te vorderen, dan wel aan een derde te leveren. De extra kosten en de eventuele schade, die in dit geval voor Verkoper ontstaan, kunnen op de Afnemer worden verhaald. Wanneer Verkoper in dit geval Producten aan een derde levert, is Verkoper gerechtigd hetgeen hij voor die Producten minder ontvangt op Afnemer te verhalen.

4.4 Door Verkoper opgegeven levertijden of andere termijnen zullen nimmer te beschouwen zijn als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij een, al dan niet door Verkoper aan Afnemer vooraf meegedeelde, niet tijdige levering van Producten en/of niet tijdig verrichten van Diensten, dient Verkoper derhalve in gebreke te worden gesteld, waarbij Verkoper een volgens hem redelijke termijn wordt gegeven om alsnog zijn verplichtingen na te komen. Bij overschrijding van deze verlengde termijn is Afnemer slechts bevoegd de overeenkomst te ontbinden voor zover er nog geen Producten zijn geleverd of Diensten zijn verricht. Verkoper is echter nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder maar niet tot beperkt tot winstderving en bedrijfsschade, als gevolg van vertragingen.

4.5 Het is Verkoper toegestaan geplaatste orders in gedeelten uit te voeren. Indien de orders in gedeelten worden uitgevoerd, is Verkoper gerechtigd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

4.6 Verkoper is gerechtigd de kosten van eventuele verpakking afzonderlijk in rekening te brengen. De verpakking wordt niet teruggenomen. Mocht Verkoper daartoe echter op grond van wet- of regelgeving worden gehouden, dan zijn de kosten die aan de terugneming of de verwerking van deze verpakking zijn verbonden, voor rekening van Afnemer. Bij de bestelling van elektronische toestellen, worden –indien van toepassing– recyclebijdragen in rekening gebracht.

5. De overeenkomst

 5.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Afnemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden dan wel nadat door Leverancier na uitlatingen van de Afnemer een begin met de uitvoering is gemaakt. Indien door omstandigheden, waaronder de aard, de omvang of de spoedeisendheid van de Order, geen orderbevestiging is verzonden, wordt de factuur beschouwd als orderbevestiging.

5.2 Indien de Afnemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de Leverancier onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de Leverancier is bevestigd, kan de Afnemer de overeenkomst ontbinden.

5.3 Indien een aanbod door de Afnemer wordt aanvaard, heeft Leverancier het recht het aanbod binnen 3 (drie) werkdagen na ontvangst van de aanvaarding alsnog te herroepen. De Leverancier deelt zulk een herroeping onverwijld mee aan de Afnemer.

5.4 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de Leverancier passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de Afnemer elektronisch kan betalen, zal de Leverancier daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

5.5 Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de overeenkomst door Afnemer onjuiste
gegevens zijn verstrekt, heeft Leverancier het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens
zijn ontvangen.

5.6 De Leverancier kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Afnemer aan zijn
betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de Leverancier op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. De Leverancier die op grond van het onderzoek de aanvraag weigert of daaraan bijzondere voorwaarden verbindt, deelt dit zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 3 dagen na het sluiten van de overeenkomst, onder opgave van redenen, aan de Afnemer mede.

5.7 Alle bescheiden, verstrekte modellen, monsters of voorbeelden betrekking hebbend op door Leverancier gedane aanbiedingen en/of de Overeenkomst zijn en blijven eigendom van Leverancier en mogen zonder haar schriftelijke toestemming niet aan derden worden verstrekt, ter inzage worden gegeven, worden vermenigvuldigd of nagemaakt op welke wijze dan ook. Afnemer is gehouden deze binnen veertien dagen na een daartoe door Leverancier gedaan verzoek onbeschadigd en voor zover van toepassing in originele verpakking franco te retourneren aan Leverancier.

5.8 Indien een Afnemer, na de totstandkoming van de Overeenkomst deze voortijdig geheel of gedeeltelijk wil beëindigen dan is de Afnemer jegens de Leverancier de kosten verschuldigd die de Leverancier heeft gemaakt, met betrekking tot: reeds ingekochte Producten, de door de Leverancier account/begeleidingsuren en de kosten van externe ingeschakelde partijen.

6.Leveringen, Leveringstermijnen en Overmacht

6.1 Leveringstermijnen worden bij benadering vastgesteld en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Leveringstermijnen gaan pas in, zodra de Overeenkomst tot stand is gekomen in overeenstemming met artikel 3, alle voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens zijn verstrekt én betaling door Afnemer van de koopprijs c.q. de overeengekomen termijn(en) heeft plaatsgevonden of de door Leverancier verlangde zekerheid is verstrekt.

6.2 Indien de levering geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd door overmacht, is Leverancier gerechtigd de levering op te schorten, alsook – in het geval de situatie die overmacht oplevert langer dan drie maanden duurt of zodra zeker is dat die langer dan drie maanden zal duren – de Overeenkomst voor zover niet uitgevoerd, geheel dan wel gedeeltelijk te ontbinden en betaling te vorderen terzake van de wel uitgevoerde gedeelten, een en ander zonder
gehoudenheid enige schadevergoeding aan Afnemer te betalen.

6.3 Van overmacht is onder meer, doch niet uitsluitend, sprake in het geval van brand, overstroming, werkstaking,
epidemieën, (burger)oorlog, terrorisme, overheidsmaatregelen, niet (tijdig) beschikbaar zijn van vergunningen, handelsembargo’s, arbeidsonlusten, elektriciteitsuitval, bedrijfsstoringen, tekortkoming of onrechtmatige gedragingen van toeleverancier(s) en onderaannemers van Leverancier of andere derden, met inbegrip van eventuele gebreken in het door hen aan Leverancier geleverde, en het niet (tijdig) of onvoldoende beschikbaar zijn van materialen, transport, brandstoffen, energie en arbeidskracht.

6.4 Levering vindt plaats af-fabriek, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Kosten voor transport en verzekering komen voor rekening van Afnemer, ook indien wordt overeengekomen dat Leverancier voor het transport zorgdraagt. De overgang van het risico van de Producten vindt plaats op het moment van levering, zoals deze op grond van deze algemene voorwaarden dient te geschieden. Het transport vindt plaats voor risico van Afnemer, ook indien de vervoerder uitdrukkelijk heeft bepaald dat alle transportdocumenten dienen te vermelden dat alle schade ten gevolge van het transport voor rekening en risico van de verzender komt.

6.5 In het geval Leverancier voor het transport zorgdraagt, dient Afnemer of door hem aangewezen derde eventuele transportschade direct na ontvangst, doch maximaal binnen 12 uur na ontvangst van de Producten aan de vervoerder c.q. expediteur te melden en een afschrift daarvan te zenden naar Leverancier.

6.6 Producten die na het verstrijken van de Leveringstermijn door Afnemer of door hem aangewezen derde niet zijn afgenomen, worden door Leverancier voor rekening en risico van Afnemer opgeslagen. Bij niet tijdige afname is Leverancier gerechtigd na een periode van 14 dagen na het verstrijken van de Leveringstermijn de Overeenkomst te ontbinden onverminderd het recht van Leverancier op schadevergoeding en onverminderd het recht van Leverancier om tot verkoop van de Producten aan derden over te gaan.

6.7 Indien de Producten qua kleur, samenstelling, gewicht, uiterlijkheden e.d. slechts in ondergeschikte mate afwijken van eerder verstrekte modellen, monsters of voorbeelden dan wel anderszins van hetgeen is overeengekomen, worden de betreffende Producten geacht te voldoen aan de Overeenkomst. Leverancier wordt in ieder geval geacht aan haar leveringsverplichtingen te hebben voldaan, indien het gewicht of het aantal van de geleverde Producten niet meer dan 10% afwijkt van hetgeen is overeengekomen.

6.8 Het in gedeelten zenden van Producten door Leverancier is toegestaan, waarbij iedere zending afzonderlijk gefactureerd mag worden.

7. Betaling

7. 1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen en onverminderd het in het volgende lid bepaalde dienen betalingen aan Leverancier te geschieden, in euro’s, hetzij netto contant, hetzij ten kantore van Leverancier door middel van overmaking naar of storting op een door Leverancier aan te wijzen bank- of girorekening, zulks naar keuze van Leverancier, steeds binnen 8dagen na factuurdatum. De Leverancier is gerechtigd elektronisch te factureren, waarmee de Afnemer zich nu reeds voor alsdan akkoord verklaart.

7.2 Schuldvergelijking of andere vormen van verrekening zijn zonder uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst nimmer toegestaan.

7.3 Leverancier is te allen tijde gerechtigd alvorens te leveren, of met de levering voort te gaan, naar haar oordeel voldoende vooruitbetaling of zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van Afnemer te verlangen, waarbij Leverancier gerechtigd is verdere leveringen op te schorten indien Afnemer aan dit verlangen niet tegemoet komt, ook in geval een vaste levertijd is overeengekomen, een en ander onverminderd het recht van Leverancier vergoeding van schade te vorderen wegens te late c.q. niet-uitvoering van de Overeenkomst.

7.4 Indien Afnemer niet binnen de overeengekomen termijn het door haar ingevolge de Overeenkomst verschuldigde heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim. Leverancier heeft het recht om het verschuldigde bedrag te verhogen met de wettelijke rente en Leverancier is gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten en eventuele procesrechtelijke kosten in rekening te brengen en te verhalen op Afnemer.

7.5 Indien Afnemer terzake van zijn verplichtingen ingevolge de Overeenkomst of deze algemene voorwaarden in verzuim is geraakt, worden vanaf dat moment alle betalingsverplichtingen van Afnemer aan Leverancier, ongeacht of reeds is gefactureerd, onmiddellijk opeisbaar.


8. Overmacht

8.1 Indien Levering geheel of gedeeltelijk niet mogelijk is door overmacht, is verkoper gerechtigd de Levering op te schorten. Indien deze periode langer duurt of zal duren dan 3 maanden, is verkoper gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

8.2 Onder overmacht van Verkoper wordt in ieder geval doch niet uitsluitend verstaan alle omstandigheden ten gevolge waarvan de naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer van Verkoper kan worden verlangd, onder welke omstandigheden in ieder geval zijn begrepen transportmoeilijkheden, geheel of gedeeltelijk in gebreke zijn van (toe)leveranciers van Verkoper, geheel of gedeeltelijk in gebreke zijn van derden, die door Verkoper zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst, beperkende overheidsmaatregelen (waaronder: het niet verkrijgen van een benodigde vergunning) van welke aard ook, storing of onderbreking in de levering of beschikbaarheid van energie, storing of onderbreking in of van het functioneren van enig openbaar nutsbedrijf, storing of onderbreking of beëindiging van leverantie van grondstoffen, halffabrikaten, eindproducten, elke omstandigheid, oorzaak of gebeurtenis die het gevolg is van of verband houdt met het zogenaamde millenniumprobleem, en voorts iedere omstandigheid die Verkoper redelijkerwijs niet heeft kunnen voorzien en waarop Verkoper geen invloed kan uitoefenen.

 

9. Klachten

9.1 De Afnemer dient de Producten bij levering te onderzoeken op tekorten zichtbare gebreken en, indien gebreken of tekorten worden geconstateerd, hiervan onmiddellijk na aflevering schriftelijk en gemotiveerd melding te maken aan Verkoper. Niet-zichtbare gebreken dient de Afnemer binnen 2 dagen na ontdekking en in ieder geval binnen 2 dagen nadat Afnemer deze redelijkerwijs had behoren te ontdekken aan Verkoper te melden.

9.2 Afnemer is gehouden om na indiening van de voor bedoelde klacht bij Verkoper aan Verkoper alle medewerking te verlenen om de klacht op zijn gegrondheid te onderzoeken. Indien de klacht van Afnemer ongegrond blijkt te zijn, komen de kosten van onderzoek voor rekening van Afnemer.

9.3 Indien Verkoper heeft kunnen constateren dat sprake is van een gebrek of een tekort en welk gebrek of tekort hem tijdig door Afnemer is gemeld, dan is Verkoper, te zijner keuze, uitsluitend gehouden tot vervanging van de gebrekkige Producten, aflevering van de ontbrekende Producten of het bedrag dat in verband met de gebrekkige zaak in rekening is gebracht te crediteren of (gedeeltelijke) terug te betalen. Als Verkoper kiest voor teruggave van (een deel van) de koopprijs, dan zullen eerst de gebrekkige Producten (de gehele order) door Afnemer aan Verkoper dienen te worden geretourneerd.

9.4 Afnemer zal in geen geval enige aanspraak tegen Verkoper kunnen doen gelden indien de Producten na levering geheel of gedeeltelijk zijn verbruikt, be- of verwerkt of vermengd met andere Producten, waaronder niet begrepen is installatie door of namens Verkoper.

9.5 Iedere aanspraak tot betaling van een geldbedrag en/of vervanging van de zaak, uit welke hoofde dan ook, als ook ieder recht op ontbinding van de overeenkomst vervalt op het vroegste van de navolgende momenten: a) bij niet tijdige melding overeenkomstig artikel 9.1 of b) 12 maanden na het moment van aflevering (6 maanden bij producten zonder een elektronische component).

10. Verrichten van Diensten

10.1 Indien Verkoper in verband met de overeenkomst Diensten dient te verrichten, geldt dat hij daarbij de zorg van een goed opdrachtnemer in acht zal nemen. Verkoper garandeert echter nimmer het resultaat van de te verrichten Diensten.

10.2 Bij een terechte klacht en tijdig ingediende klacht in verband met de verrichte Diensten of te verrichten Diensten, is Verkoper te zijner keuze slechts gehouden om het gebrek te herstellen, de Dienst opnieuw te verrichten, of het bedrag dat in verband met de Dienst in rekening is gebracht – naar zijn redelijk oordeel geheel of gedeeltelijk – te crediteren of geheel of gedeeltelijk terug te betalen.

10.3 Alle aanspraken in verband met verrichte Diensten vervallen uiterlijk 5 werkdagen nadat de betreffende Diensten zijn verricht of hadden moeten verricht, of zoveel eerder als dat uit de wet voortvloeit.

11. Herroeping

11.1 Afnemer staat er voor in aan Verkoper alle medewerking te verlenen wanneer Verkoper om enige reden mocht besluiten om verkochte Leveringen uit de markt te nemen of waarschuwingen in verband met Leveringen aan de afnemers of eindgebruikers te communiceren (“Herroeping”).

11.2 Afnemer zal op eerste verzoek van Verkoper alle geleverde producten die hij op voorraad heeft tegen vergoeding van de aan Afnemer in rekening gebrachte prijs terug verkopen en terug leveren aan Verkoper wanneer Verkoper daartoe in het kader van een Herroepingsrecht besluit.

11.3 Afnemer zal tijdig alle informatie aan Verkoper verstrekken om Verkoper in staat te stellen om afnemers of eindgebruikers tijdig te kunnen informeren ten aanzien van een Herroeping.

12. Opschorting en ontbinding

12.1 Onverminderd de rechten van Verkoper op grond van de wet geldt dat indien de Afnemer één van zijn verplichtingen jegens Verkoper niet nakomt, of Verkoper vreest dat Afnemer zijn verplichtingen niet zal nakomen en Afnemer niet in staat is om op eerste verzoek van Verkoper adequate zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen te stellen Verkoper het recht heeft (verdere) uitvoering van de met Afnemer gesloten overeenkomst(en) op te schorten, dan wel deze overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Deze rechten en bevoegdheden komen in ieder geval ook toe aan Verkoper in één of meerdere van de volgende gevallen: Afnemer van ondernemingsvorm verandert, de zeggenschap binnen de onderneming van Afnemer wijzigt, er beslag wordt gelegd op zaken van Afnemer, Afnemer surseance van betaling aanvraagt, wanneer hij in staat van faillissement wordt verklaard of anderszins de vrije beschikking over zijn vermogen verliest, hij tot liquidatie overgaat, of wanneer hij overlijdt of zo Afnemer een vennootschap is wanneer hij wordt ontbonden. Ieder opschortingsrecht van Afnemer is uitgesloten.

13. Toepasselijk recht en geschillen

13.1 Op alle overeenkomsten tussen Verkoper en de Afnemer is Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het ‘Weens Koopverdrag’ wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

13.2 Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in Amsterdam wanneer Afnemer ten tijde van het starten van een eventuele procedure is gevestigd in een lidstaat van de Europese Unie of in Polen, Noorwegen, Zwitserland of IJsland. Het voorgaande laat onverlet de bevoegdheid van Verkoper om een geschil voor te leggen aan een rechter die bij afwezigheid van dit beding bevoegdheid toekomt. Wanneer Afnemer ten tijde van het starten van een procedure niet is gevestigd in een lidstaat van de Europese Unie of in Polen, Noorwegen, Zwitserland of IJsland, zal geschillenbeslechting plaatsvinden krachtens arbitrage overeenkomstig de regels van het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI). Deze arbitrage zal plaatsvinden te Amsterdam, geschieden door drie arbiters en gevoerd worden in de Nederlandse taal.

 

X